Statut Stowarzyszenia Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej

Rozdział I
Ustanowienie – Cel

§ 1

Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej, zwane dalej Szkołą, jest szkołą kerygmatyczną, powołaną za aprobatą Biskupa Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej.

§ 2

1. Siedzibą Szkoły jest Bydgoszcz.
2.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Diecezji Bydgoskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Szkoła może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

1. Celem Szkoły jest przygotowanie ewangelizatorów do posługi ewangelizacji w różnych wspólnotach i ruchach oraz bezpośrednie głoszenie kerygmatu – Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i uwielbionego.
2. Dla realizacji swych celów Szkoła może podejmować ścisłą współpracę z innymi szkołami, wspólnotami, stowarzyszeniami, ruchami krajowymi i zagranicznymi.
3. Szkoła prowadzi działalność w zakresie związanym z szerzeniem szeroko pojętego kultu religijnego i ewangelizacji.

§ 4

1. Szkoła działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1169) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. Z 2015 poz. 1393) jako prywatne katolickie stowarzyszenie wiernych.
2. Patronką Szkoły jest: Najświętsza Maryja Panna Matka Pięknej Miłości.
3. Szkoła jest organizacją katolicką o charakterze dobrowolnym i samorządnym.
4. Szkoła posiada osobowość prawną.

§ 5

Szkoła prowadzi działalność na rzecz pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z późniejszym i zmianami (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873).


§ 6

1. Podstawową metodą pracy Szkoły są kursy ewangelizacyjne, mające charakter teoretyczny, praktyczny i duchowy. Ich celem jest odnajdywanie i formowanie liderów oraz animatorów istniejących i powstających wspólnot, gotowych na pełnienie powierzanych im w Kościele funkcji: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej pod opieką lokalnych duszpasterzy

2. Szkoła realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
b. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
c. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
d. organizowanie imprez kulturalnych,
e. działalność wydawniczą,
f. pomoc społeczna w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, mająca na celu w szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, wspierająca osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiająca im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka,
g. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzające w szczególności do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
h. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
i. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w duchu chrześcijańskim,
j. promocja i organizacja wolontariatu,
k. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego,
l. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
m. działalność na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
n. działalność na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
o. Szkoła organizuje kongresy, sesje, rekolekcje, spotkania, koncerty, tygodnie i dni ewangelizacji, oraz prowadzi inne działania służące informacji i formacji osób w nich uczestniczących.
p. Wychowanie do życia w trzeźwości.

3. Szkoła zajmuje się promocją ewangelizacji poprzez:
a) wspieranie ewangelizacji w diecezji,
b) przygotowanie duchownych i świeckich ewangelizatorów,
c) przygotowanie formatorów ewangelizatorów,
d) korzystanie ze środków masowego przekazu,
e) różnorodną działalność publiczną na rzecz ewangelizacji,
f) modlitwę indywidualną i wspólnotową- jako siłę ewangelizacyjną,
g) opracowanie książek, czasopism, broszur i innych materiałów promocyjnych związanych z celami Szkoły,
h) pozafinansowe wspieranie członków Szkoły i ich rodzin oraz osób w trudnej sytuacji życiowej.

4. Szkoła troszczy się o wzrost duchowy poprzez:
a) przeżywanie różnych form ewangelizacji (kursy ewangelizacyjne, kongresy, seminaria, sesje, rekolekcje, spotkania, koncerty, tygodnie ewangelizacji itp.)
b) czynny udział w różnego rodzaju wspólnotach formujących,
c) systematyczne korzystanie z sakramentów świętych,
d) czytanie i rozważanie słowa Bożego,
e) kierownictwo duchowe,
f) angażowanie się w działalność społeczną i wolontariacką

Rozdział II
Członkowie
§7

1. Członkami Szkoły mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Szkoły.

2. W Szkole mogą być zrzeszeni członkowie:
a) zwyczajni
b) wspierający
c) honorowi.

3. Członkiem zwyczajnym Szkoły może zostać osoba pełnoletnia, ochrzczona, wyznania rzymskokatolickiego, wolna od kar kanonicznych, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem wspierającym Szkoły może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Szkoły.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

7. Członkiem honorowym Szkoły może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Szkoły.

8. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu albo na wniosek co najmniej 6 członków zwyczajnych Szkoły.

§ 8

Prawa i obowiązki członka

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Szkoły,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Szkoły,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Szkołę,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Szkoły,

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) wierności modlitwie i sakramentom świętym oraz troski o duchową formację własną i pozostałych członków Szkoły,
b) brania udziału w działalności Szkoły i w realizacji jej celów,
c) uczestniczenia w Walnych Zebraniach,
d) przestrzegania statutu i uchwał władz Szkoły,
e) regularnego opłacania składek.

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych działaniach Szkoły, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Szkoły.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 9
Utrata członkostwa

1. Członkostwo w Szkole ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Szkoły złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy, z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał organów Szkoły,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Szkoły.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Szkole przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział III
Organy Szkoły
§ 10

Organy Szkoły stanowią:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 11
Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w Szkole i tworzą je wszyscy jej członkowie.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Szkoły,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 12 pkt 2
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Szkoły,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Szkoły i przeznaczeniu jej majątku,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Szkoły.

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

4. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały, gdy weźmie w nim udział 51% członków prawidłowo zawiadomionych (kworum), z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo- wyborcze, zawiadamiając członków listem poleconym lub pocztą elektroniczną
(w przypadku zgody członka na taki rodzaj komunikacji) o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

7. Jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 6 nie ma wymaganego kworum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie – po trzydziestu dniach od terminu wyznaczonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.6. W tym przypadku, do podejmowania uchwał nie jest potrzebne kworum.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Szkoły.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 12
Zarząd

1. Zarząd jest organem wykonawczym Szkoły, kieruje działalnością Szkoły zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków, z tym, że Dyrektora mianuje Biskup Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej.

3. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, na czele którego znajduje się Dyrektor, który posiada głos rozstrzygający w przypadku równowagi głosów Zarządu.

4. W przypadku, gdy na czele Zarządu nie stoi kapłan, w skład Zarządu wchodzi dodatkowo, mianowany przez Biskupa Ordynariusza kapłan – Asystent Kościelny.

5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Szkoły,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem Szkoły,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Szkoły,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) ustalanie budżetu Szkoły.

§ 13
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły.

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym jej przewodniczący, wybierany na pierwszym po wyborze Komisji posiedzeniu tego organu.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Szkoły,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Szkoły i Zarządu Szkoły,
d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 14
Wybór członków organów Szkoły

1. Ze względu na religijny charakter Szkoły Dyrektora mianuje Biskup Ordynariusz Diecezji

Bydgoskiej.

2. Pozostałe organy Szkoły wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym,

zwykłą większością głosów.

3. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji o jednego członka, uzupełnienie go może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie tego organu . W przypadku zmniejszenia o większą ilość osób niż jedną, wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków.

4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, z możliwością wyboru na kolejne kadencje (maksymalnie dwie kadencje z rzędu), z wyjątkiem Dyrektora.

5. Zarząd, Komisja Rewizyjna lub poszczególni ich członkowie mogą być odwołani w przypadku, gdy nie realizują zadań statutowych, lub z różnych powodów utracili zdolność skutecznego kierowania pracami Szkoły. Odwołania dokonuje Walne Zebranie Członków.

6. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zrezygnować z pełnienia funkcji w organie z ważnych powodów osobistych lub uniemożliwia mu dalsze pełnienie funkcji zaistniała sytuacja prawna lub społeczna. Pisemny wniosek o przyjęcie rezygnacji z pełnionej funkcji zainteresowany członek kieruje do organu, który go powołał. Organ ten o podjętej decyzji powinien poinformować wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od otrzymania wniosku.

§ 15
Podejmowanie uchwał przez Zarząd i Komisję Rewizyjną

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków tych organów.

§ 16
Reprezentowanie Szkoły na zewnątrz

1. Organem uprawnionym do reprezentacji Szkoły jest Zarząd.

2. Do składania oświadczenia woli w imieniu Szkoły uprawniony jest Dyrektor Szkoły lub pisemnie upoważniony przez niego członek Zarządu.

3. Dyrektor Szkoły jest uprawniony do składania oświadczenia woli w imieniu Szkoły w sprawie zobowiązań finansowych do wysokości zobowiązań, które nie przekraczają kwoty 15000 PLN. Zobowiązania finansowe przekraczające tę kwotę podpisuje dwóch członków Zarządu – Dyrektor i jego zastępca lub skarbnik.

4. Sprawozdania finansowe stowarzyszenia, podpisują wszyscy członkowie Zarządu działając łącznie.

Rozdział IV
Majątek i fundusze Szkoły
§ 17

Majątek Szkoły powstaje z:
1. wpływów ze składek członkowskich,
2. wpływów z darowizn, spadków i zapisów.
3. wpływów z dotacji lub subwencji,
4. wpływów z działalności statutowej,
5. ofiarności publicznej,
6. dochodów z działalności gospodarczej – jeśli będzie prowadzona,
7. innych funduszy pozyskiwanych przez Szkołę,
8.odpisów podatkowych
9. wartości intelektualnych, związanych z prowadzoną działalnością statutową, wypracowanych przez członków Szkoły

§ 18
W dysponowaniu środkami materialnymi Szkoła wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 oraz przestrzega przepisów prawa.

§ 19

Zabrania się:

1. przekazywania majątku Szkoły na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

2. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Szkoły w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

3. wykorzystywania majątku Szkoły na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, których uczestniczą członkowie Szkoły, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§20

1 Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Dochody z działalności gospodarczej muszą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Szkoły.

3. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Szkoły podejmuje Zarząd

§ 21

Szkoła używa pieczęci podłużnej. Pieczęć podłużna zawiera: nazwę statutową, siedzibę i jej adres.

Rozdział V
Rozwiązanie Szkoły
§22

1. Z ważnych przyczyn duszpasterskich Biskup Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej może rozwiązać Szkołę.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Szkoły może również podjąć Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Szkoły Walne Zebranie Członków określa sposób jej likwidacji oraz przeznaczenia majątku Szkoły.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§23

1. Pierwszy Statut Szkoły został przyjęty na Zebraniu Założycielskim dnia 18 listopada 2016 r.

2. Statut i każdorazowa zmiana lub poprawka do Statutu wniesiona przez Walne Zebranie Członków, wymaga zatwierdzenia przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej.